Forfatterarkiv: Aage W. Andersen

ÆNDRING TIL SANKT HANS

Der er ændring i planen til i aften på grund af  blæsevejret og temperatur

Vi mødes kl. 18.00  ved legepladsen bag ved Grethe og Aage

Der åbnes porten til laden så vi kan sidde der

Så kan vi køre ud og tænde bålet senere

HIlsen bestyrelsen

Strandrensning / Legepladstjek

 STRANDRENSNING 2012   

SÅ ER TIDEN INDE TIL ÅRETS AFFALDSINDSAMLING I EGEN

VI MØDES VED BYLAUGSSTENEN

FREDAG DEN 4. MAJ KL 17.30

STORE BEDEDAG

EN GRUPPE  SAMLER AFFALD RUNDT OM EGEN,

OG EN GRUPPE LAVER SMÅ-ISTANDSÆTTELSER PÅ LEGEPLADSEN.

EFTER DISSE GODE GERNINGER SAMLES VI PÅ LEGEPLADSEN HVOR BYLAUGET ER VÆRT VED EN GRILLPØLSE OG EN ØL ELLER VAND

HVIS VEJRET IKKE EGNER SIG TIL UDENDØRS SERVERING RYKKER VI IND I VARMEN I CHARLOTTE OG HANS KURTS GILDESAL

VENLIG HILSEN

EGEN BYLAUG

Referat

>raman amplifierrat fra den Ordinære generalforsamling i Egen Bylaug
Mandag d 2. Marts 2009, Sebbelundvej 22, i é Kostold Laugets Oldermand, Aage W. Andersen, bød velkommen til de 28 fremmødte.
Mødet startede, traditionen tro, med en sang fra vores Egen sangbog, og derefter fulgte vi omdelte dagsorden.
Pkt. 1. Valg af dirigent. Palle Frederiksen blev foreslået, og accepterede opgaven. Palle kommenterer, at indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt rettidigt.
Pkt. 2. Aage læste bestyrelsens beretning for 2009, som b.la. indeholdt en oversigt over møder hvor Egen Bylaug har været repræsenteret. F.eks. møder i landsby Forum, LAG, Trafiksikkerheds møde og møde om Kommuneplanen.
Lauget har afholdt 4 arrangementer i år, Strandrensning, Udflugt, Høstfest, og Juletræstænding.
Derefter en lille redegørelse over laugets generelle arbejde b. la. : hjemmeside og infoland, status på ansøgning om tunnel, beslutninger vedr. flaske- og papir container, forespørgsel om planering af trekanten ved rastepladsen, forslag om bålplads ved Egen næs og opfordring til “genoplivning” af legeplads udvalg.
Vi mangler et nyt opbevaringssted til bylaugets borde, stole, lyskæder osv. Alle opfordres til at tænke over mulige løsninger.
Årets udflugt er planlagt til at foregå 20. Maj. Turen går til TV syd i Kolding, og bylauget betaler.
Der var følgende kommentarer :
Tilslutning til ideen om bålplads ved Ketting Nor. Dette er et emne til LUP.
Claus Jepsen melder sig som tovholder til vedligehold o. lign. på legepladsen.
Palle nævner at brandværnet har fået tilbudt papirindsamling, og spørger om bylauget evt. er interesseret i dette. Vi takker nej, da det omfatter transport og sortering osv.

Pkt. 3. Regnskabet blev gennemgået af Gert Bonefeld.
Spørgsmål: betaler kommunen stadigvæk en øl og en pølse for hver deltager til strandrensning. Nej, dette er afskaffet da man gik over til at udbetale 6000 kr. årligt til hvert laug. Vi har valgt, at bylauget giver en pølse og øl, og da de fleste køber lidt ekstra, løber arrangementet næsten rundt.
Regnskabet godkendes.

Pkt. 3a. Fastsættelse af kontingent for 2009. Kontingentet bibeholdes på 20 kr. pr person.

Pkt. 4 Indkomne forslag. Ingen skriftlige forslag modtaget.

Pkt. 5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er :
Aage W. Andersen, accepterer genvalg og vælges.
Jacob Krath, ønsker ikke genvalg. Martin Good foreslås, accepterer og vælges.
Maren Christensen, ønsker ikke genvalg. Charlotte Bonde er foreslået og har givet Maren sin tilsigelse, da hun ikke kunne deltage i generalforsamlingen. Charlotte vælges.
Aage takker Maren og Jacob for deres arbejde i bylauget.

Pkt. 5 b. Valg af revisor.
På valg er Anette Jepsen. Anette accepterer at fortsætte som revisor og dette godtages af forsamlingen.
Pkt. 6 Evt.
Forslag til næste års udflugt :
Retten i sønderborg
Kobbermølle
Radio Syd
Broballe Bryghus

Odin Møller afslutter aftenen med at fortælle om planerne for den nye sognegård ved kirken, ved Johns gamle ejendom. Odin fortalte om alle de mange forskellige instanser en sådan sag skal igennem, og da kommunen endnu ikke har givet den endelige godkendelse til at de gamle bygninger må rives ned, står man lidt i venteposition. Odin havde tegninger med, og det var meget spændende at se hvordan man planlægger at bygningen skal komme til at se ud. Men de har desværre ingen form for tidsplan endnu.

TRAFIKMØDE

INVITATION TIL DISKUSSION AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN
I arbejdet med trafi ksikkerhedsplanen for Sønderborg Kommune, er det især vigtigt at få
landsbylaugene med i en dialog. Der er blevet lavet tryghedsundersøgelser, skolevejsanalyser,
sortpletudpegning, uheldsstatistik, vejklassifi cering etc. Herudover er der kommet mange
skriftlige henvendelser. Nu skal løsningerne prioriteres, og det er her, at I kan få stor indfl ydelse.
Landsbylaugene på Jyllandssiden og Als inviteres hermed til at deltage i oplæg og efterfølgende
diskussion af Sønderborg Kommunes trafi ksituation.Kommunen inviterer til to møder, hvor
politikere, Grontmij Carl Bro og teknikere fra Veje og Trafi k vil deltage i diskussionen. De
fremmødte vil få stor indfl ydelse på prioriteringen af kommunens trafi ksikkerhedsplan.
Als Torsdag den 19. feb. 2009 kl. 19-22 på Notmarkhus, Notmark 48, 6440 Augustenborg
Jyllandssiden Tirsdag den 24. feb. 2009 kl. 19-22 på Nydamskolen i Skolebiblioteket,
Skolevej 21, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
Vi håber, at I vil deltage og være med til at præge trafi ksikkerheden for jeres lokalområde. For at
kunne afholde de to møder forudsættes det, at der ved hvert møde er minimum 8 tilmeldte. Ved
mindre end 8 deltagere slås møderne sammen. Tilmelding til Grethe Karlsen, Veje og Trafi k på
mail:gkar@sonderborg.dk eller telefon 88 72 55 88 senest 10. februar 2009

Generalforsamling

 

 

 

 

 

 

Egen Bylaug afholder

Ordinær generalforsamling

 

Mandag den 2. marts 2009

kl. 19.00 i é kostold

Sebbelundvej 22, Egen

 

 

Med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Regnskab

3.a. Fastsættelse af kontingent for 2009

4.      Behandling af indkomne forslag *) se nedenfor

5.      Valg af bestyrelse og revision:

5.a: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

                      Aage W. Andersen

                      Jacob Krath                         Modtager ikke genvalg

                      Maren Christensen               Modtager ikke genvalg

                                           

                            

5.b: Valg af revisor, på valg er:

        Annette Jepsen

6.      Evt.

     

*) forslag til behandling under punkt 4, skal være oldermanden (Aage W. Andersen) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bylauget er denne aften vært ved en kop kaffe. Øl og vand kan købes til alm. bylaugs priser.

 

Efter Generalforsamlingen vil Odin Møller fortælle om den besværlige proces menighedsrådet er i gang med, vedr. etablering af konfirmand stue, mandskabsfaciliteter mm. i Johns den gamle ejendom.

 

 

Årsregnskab for 2008 findes på bagsiden af indbydelsen

 

Vel mødt

Bestyrelsen