Spring til indhold

Velkommen til Egen

Referat

>raman amplifierrat fra den Ordinære generalforsamling i Egen Bylaug
Mandag d 2. Marts 2009, Sebbelundvej 22, i é Kostold Laugets Oldermand, Aage W. Andersen, bød velkommen til de 28 fremmødte.
Mødet startede, traditionen tro, med en sang fra vores Egen sangbog, og derefter fulgte vi omdelte dagsorden.
Pkt. 1. Valg af dirigent. Palle Frederiksen blev foreslået, og accepterede opgaven. Palle kommenterer, at indkaldelsen til generalforsamlingen er udsendt rettidigt.
Pkt. 2. Aage læste bestyrelsens beretning for 2009, som b.la. indeholdt en oversigt over møder hvor Egen Bylaug har været repræsenteret. F.eks. møder i landsby Forum, LAG, Trafiksikkerheds møde og møde om Kommuneplanen.
Lauget har afholdt 4 arrangementer i år, Strandrensning, Udflugt, Høstfest, og Juletræstænding.
Derefter en lille redegørelse over laugets generelle arbejde b. la. : hjemmeside og infoland, status på ansøgning om tunnel, beslutninger vedr. flaske- og papir container, forespørgsel om planering af trekanten ved rastepladsen, forslag om bålplads ved Egen næs og opfordring til “genoplivning” af legeplads udvalg.
Vi mangler et nyt opbevaringssted til bylaugets borde, stole, lyskæder osv. Alle opfordres til at tænke over mulige løsninger.
Årets udflugt er planlagt til at foregå 20. Maj. Turen går til TV syd i Kolding, og bylauget betaler.
Der var følgende kommentarer :
Tilslutning til ideen om bålplads ved Ketting Nor. Dette er et emne til LUP.
Claus Jepsen melder sig som tovholder til vedligehold o. lign. på legepladsen.
Palle nævner at brandværnet har fået tilbudt papirindsamling, og spørger om bylauget evt. er interesseret i dette. Vi takker nej, da det omfatter transport og sortering osv.

Pkt. 3. Regnskabet blev gennemgået af Gert Bonefeld.
Spørgsmål: betaler kommunen stadigvæk en øl og en pølse for hver deltager til strandrensning. Nej, dette er afskaffet da man gik over til at udbetale 6000 kr. årligt til hvert laug. Vi har valgt, at bylauget giver en pølse og øl, og da de fleste køber lidt ekstra, løber arrangementet næsten rundt.
Regnskabet godkendes.

Pkt. 3a. Fastsættelse af kontingent for 2009. Kontingentet bibeholdes på 20 kr. pr person.

Pkt. 4 Indkomne forslag. Ingen skriftlige forslag modtaget.

Pkt. 5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er :
Aage W. Andersen, accepterer genvalg og vælges.
Jacob Krath, ønsker ikke genvalg. Martin Good foreslås, accepterer og vælges.
Maren Christensen, ønsker ikke genvalg. Charlotte Bonde er foreslået og har givet Maren sin tilsigelse, da hun ikke kunne deltage i generalforsamlingen. Charlotte vælges.
Aage takker Maren og Jacob for deres arbejde i bylauget.

Pkt. 5 b. Valg af revisor.
På valg er Anette Jepsen. Anette accepterer at fortsætte som revisor og dette godtages af forsamlingen.
Pkt. 6 Evt.
Forslag til næste års udflugt :
Retten i sønderborg
Kobbermølle
Radio Syd
Broballe Bryghus

Odin Møller afslutter aftenen med at fortælle om planerne for den nye sognegård ved kirken, ved Johns gamle ejendom. Odin fortalte om alle de mange forskellige instanser en sådan sag skal igennem, og da kommunen endnu ikke har givet den endelige godkendelse til at de gamle bygninger må rives ned, står man lidt i venteposition. Odin havde tegninger med, og det var meget spændende at se hvordan man planlægger at bygningen skal komme til at se ud. Men de har desværre ingen form for tidsplan endnu.

Del på Facebook